ΙΟΝ

Μέτρηση όλων των εκπομπών ρύπων, που προέκυψαν από τις μεταφορές της και αντιστάθμισή τους για όλο το 2019, πραγματοποίησε η ΙΟΝ.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας και των δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των επιπτώσεων σε αυτό από τη λειτουργία της.

Τι αφορούσε η ενέργεια

Η μέτρηση και αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) αφορούσε το σύνολο των Ι.Χ. φορτηγών, που χρησιμοποιεί για τη μεταφορά των πρώτων υλών και διανομή των προϊόντων της μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων της, καθώς και όλων των εταιρικών της οχημάτων.
Επίσης, αφορούσε τα αεροπορικά ταξίδια των στελεχών της εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΙΟΝΗ πιστοποίηση

Η πιστοποίηση και αντιστάθμιση των ρύπων έγινε μέσω του Κέντρου Αειφορίας και του διεθνούς οργανισμού First Climate. Η συνολική μέτρηση ανήλθε στoυς 586 τόνους CO2 και το ποσό που κλήθηκε να καταβάλλει η ΙΟΝ για την αντιστάθμιση των ρύπων επενδύθηκε μέσω του First Climate, σε έργο που στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος στη Γκάνα, τη χώρα που αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή κακάο παγκοσμίως.